Formulare Registrul Agricol

 
      Acte suplimentare pentru Anexa 1.2:
  • Documentație cadastrală (plan de situație) în original, iar pentru cazul în care terenul este mai mare decât cel înscris în rolul agricol se va prezenta Proces verbal de Vecinătate întocmit de inginer autorizat semnat de vecini, cu serie de carte de identitate și CNP
  • Adeverință ROL Agricol privind deținerea imobilului de 30 ani - se obține în cel puțin 5 zile de la depunerea cererii
  • Declarație notarială privind posesia terenului conform cadastrului - fără litigii
  • Adeverință ROL Agricol pentru anul în curs
  • Copie certificat fiscal de la Serviciul Impozite și Taxe
  • Copie acte de identitate
  • Formulare Anexa 1.2 și cereri-tip de la ghișeul de multiplicare a documentelor
  • Copie Anexa 23-24 în cazul în care se dezbate moștenirea

 

 

Formulare Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei

 (Depunerea documentației și ridicarea actelor se face la ghișeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei din strada Republicii, nr. 88)

 

  

  Important:
        Cetățenii care din diferite motive nu se pot prezenta în vederea ridicării actului de identitate au posibilitatea ridicării respectivului document prin terțe persoane în modalitățile:
 • procură autentificată la un notar public;
 • prin menționarea la depunerea cererii, a persoanei desemnate pentru ridicarea noului document, în rubrica "Alte mențiuni".
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0234 37 22 66
 

          Documentele necesare pentru obținerea actului de identitate (la împlinirea vârstei de 14 ani):

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de naștere al minorului, original și copie;
 • certificatul de căsătorie al părinților, original și copie;
 • hotărârea de divorț legalizată (dacă este cazul) în original și copie;
 • copia actului de idenitate al unui dintre părinți;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei) achitată la sediul Primăriei Orașului Comănești.

          Documentele necesare pentru obținerea actului de identitate (la împlinirea vârstei de 18 ani și după 18 ani):

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • în cazul furtului, dovada eliberată de secția de poliție unde s-a reclamat furtul;
 • certificatul de naștere, căsătorie/hotărâre de divorț legalizată (dacă este cazul) în original;
 • documentele care se face dovada domiciliului, în original și copie;
 • un document cu fotografie emis de M.A.I. (pașaport, permis de conducere, carte de alegător) în original;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei) achitată la sediul Primăriei Orașului Comănești.

 

 

 

 

Formulare Urbanism

 

 

 

Formulare pentru serviciul impozite și taxe

  

 Formulare pentru persoanele juridice: